В данъчната декларация е предвидено място за обявяване на сумите, представляващи скрито разпределение на печалбата. Фирмите, декларирали тези суми в годишната данъчна декларация, ще избегнат налагането на санкция и ще платят само 5% данък дивидент.