Годишни данъчни декларации са задължени да подават всички местни юридически лица – ООД, ЕООД, АД, събирателни и командитни дружества, както и чуждуестранни фирми, които имат място на стопанска дейност в България. Декларация по чл.92 от ЗКПО са длъжни да подадат и юридически лица с нестопанска цел – фондации, сдружения и др, ако са осъществявали стопанска дейност през изминалата година. Годишната данъчна декларация се подава дори и от фирми, които не са осъществявали дейност и не са отчели приходи или разходи. В този случай се подава съкратен образец .

Важно! За неподадена декларация в срок законът предвижда санкция от 500 лв до 1000 лв., а при повторно нарушение санкцията се удвоява.