За реализиране целите на автоматичния обмен, фирмите ще подават информация за размера на някои доходи на чуждестранни физически и юридически лица през 2014г. Информацията  ще се предоставя на данъчната администрация на държавата на получателя на дохода.

Като начало на деклариране подлежат  следните доходи с получател чуждестранно лице, установено в друга държава-членка на ЕС:

-              От трудови правоотношения – реализирани от физически лица

-              Доходите от управление и контрол – реализирани от физически и юридически лица

-              Доходите от наем - реализирани от физически и юридически лица

-              Пенсионните фондове ще подават информация за изплатените пенсии

-              Застрахователните дружества – за застрахователните  обезщетения

-              Агенцията по вписванията ще подава информация за налична собственост и/или доходи от продажба на недвижимо имущество от чуждестранни лица

Тенденцията е обхватът да се разширява и с други видове доход.