От 1-ви януари  местните лица на Германия, които реализират доходи от наем на оборудване в България, могат да се освободят от облагане с данък при източника по ЗКПО и Закона за данъците върху доходите на физически лица, на основание на чл. 7, ал. 1 от Спогодбата между България и Германия.